venres, 18 de xaneiro de 2019

OFERTA EMPREGO PRIVADA. XOVE

Posto: TECNICO /A EN MOLDES Y MATRICES. XOVE
REQUISITOS MÍNIMOS

- Persona dinámica, resolutiva, con buenas habilidades manuales y capacidad de trabajo en equipo.
- Experiencia en la fabricación de moldes y matrices de escayola a partir de un modelo original.
- Experiencia en el manejo de resinas para fabricación de modelos.
- Manejo de torno mecánico
- Habilidad en la tarea de talla manual
- Conocimiento del proceso de fabricación de objetos cerámicos
- Formación en dibujo técnico

https://www.galejobs.com/oferta/tecnico-a-en-moldes-y-matrices_4619

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VILALBA

En  Infopar buscamos un TÉCNICO INFORMÁTICO de Hardware-Software para:

- Asistencia e soporte a usuarios finais, resolución de incidencias, software, hardware e mantemento xeral de rede.
- Instalación e configuración de equipos e servidores.
- Implementación de Software ERP e  CRM.
- Instalación e configuración de redes  cableadas e inalámbricas.
- Instalación e reparación de impresoras e equipos multifunción.
- Reparación de equipos.

Requírese:
- Formación mínima de FP Superior en Informática.
- Experiencia mínima de 2 anos como técnico informático.
- Coñecementos en Administración de  Windows e Linux.
- Carné de conducir  B.
- Persoa organizada,  proactiva e boa actitude.

Valóranse coñecementos en administración e finanzas.

Ofrécese:

- Traballo a xornada completa.
- Incorporación inmediata.
- Bo ambiente de traballo.
- Desenvolvemento profesional.

https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-informatico./of-i9e8499e3d64002a37e93e1a6d72a00?applicationOrigin=search-new

OFERTA EMPREGO PRIVADA. VIVEIRO

SOLDADOR/A

Para empresa de conformados metálicos de A Mariña Lucense seleccionamos operarios /as de metal con conocimientos de:

- Soldadura TIG y MIG
- Manipulación de acero inoxidable y chapa fina
- Mecanizado y roscado de piezas
- Se valorará tener homologación y experiencia en máquina plegadora

https://www.infojobs.net/viveiro/soldador-h-m/of-if75ee88d8f426c92939626faf10fa3?applicationOrigin=search-new

CURSO PARA SER PROFESOR/A DE FORMACIÓN VIAL

A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de formación presencial no centro onde o curso se celebre.

As quendas da fase de presencial terán lugar nas Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia e Zaragoza.

Proba previa de selección:
As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, unha teórica e outra práctica.
A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cuestións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestionario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.
A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima de 25 minutos.
Requisitos:
Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.
Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, cunha antigüidade mínima de dous anos.
Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2019 e en www.dgt.es

xoves, 17 de xaneiro de 2019

FORMACIÓN SECTOR FORESTAL E AGROGANDEIRO. DEPUTACIÓN LUGO

📢 #DesenvolvendORural.   

A nova línea formativa da Deputación capacitará a 60 lucenses para insertarse no sector forestal e agrogandeiro e solucionar á necesidade real do tecido productivo lucense de dispoñer de man de obra cualificada creando emprego no rural.


👉 3 accións formativas gratuítas con bolsa de emprego:

1. Formación para granxas de leite e carne (365 horas)
2. Formación básica forestal (200 horas)
3. Formación en transformación da madeira (300 horas)📆 Inscrición aberta, ata o 30 de xaneiro, na Axencia de Colocación da Deputación https://deputacionlugo.portalemp.com/cursos.html

A inscripción realizase a través da páxina web de emprego de Lugo, pero ante calquer duda acercarse o concello e falar coa educadora.

¡¡¡RECORDAR!!!: Son accións formativas para dotar de formación e crearase unha bolsa de emprego.


FORMACIÓN DESEMPREGADOS/AS EN APICULTURA ECOLÓXICAMAIS INFORMACIÓN:

Enlaces: http:\\asefoga.org
Correo: formaciónfb@asefoga.org
Teléfono: 981 530 500

CURSO MONITOR DE TEMPO LIBRE. UNED VIVEIROMonitor de tempo libre (2ª edición)

Aula Viveiro. PRESENCIAL

TÍTULO HOMOLOGADO XUNTA DE GALICIA. O título de monitor/a de tempo libre capacita para deseñar, programar e poñer en práctica e validar actividades para o tempo libre e socioculturais.

Máis información:

A  UNED-Aula Universitaria de Viveiro xunto coa  Escola Rural de Tempo Libre ( ERTL), poñen en marcha un curso Homologado pola Xunta de Galicia de Monitor de Tempo Libre.
Lugar e  datas: 9 de marzo ao 2 de xuño de 2019

Lugar: Aula Universitaria de Viveiro

Ver calendario
Horas lectivas: 350
Presencial. Esta actividad desenvólvese presencialmente.

Escola Rural de Tempo Libre Inscrición

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/18196Número de Conta  Nova Galicia Banco: IBAN: ES30 2080 5152 58 3040026385.

Xustificante de pago: O alumno ha de entregar o xustificante de pago na Secretaría da aula, ou envialo por correo electrónico ( escaneado), E-mail: viveiro@lugo.uned.es.

Devolución de matrícula: As peticións de baixa ou anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito(correo electrónico) polo menos 3 días antes do comezo da actividade. Pasado este período, a matrícula só será devolta en caso de enfermidade ou incompatibilidade laboral sobrevinda, para o que o alumno deberá presentar a documentación que así o acredite.Para poder facer a matrícula, necesitarían presentar a seguinte documentación:

- 1 foto tamaño carné

- Copia do DNI (como mínimo teñen que ter os 18 anos cumpridos)

- Copia da titulación mínima

- Xustificante de Pago de matricúlaa  Consultar pago  fraccionado

- O Alumno teñen dereito a faltar o 20% das horas (40horas)

Matrícula  OrdinariaAlumnos  UNEDPrecio 230 € 220 €


Matrícula  onlinePersonal organizador

Escola Rural de Tempo  LibreCoordinado por

Fuensanta Otero  BeltránCoordinadoraDirigido a- 18 anos cumpridos ou maiores.

- Cumprir os requisitos de titulación: Ter aprobado 2º de ESO, Graduado Escolar ou titulación superior.Titulación requiridaEstar en posesión do título  EGB,ESO , FP ou equivalentes ou con ter 2º de ESO aprobado sería suficiente pola nova normativa. ObjetivosFormar monitores de Tempo Libre con titulación homologada pola Xunta de Galicia.Metodoloxía* Asistencia ao 80% das horas totais presenciais

* Realización das actividades propostas

* Participación

* Realización de 150 horas prácticas unha vez superadas as sesións teóricas e o correspondente caderno de traballo.Colaboradores

Organiza
UNED- LUGO


Colabora
CONCELLO DE VIVEIRO

Imparte
Escola Rural de Tempo Libre